text

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (dále jen jako „kupující“), je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

Základní informace o ochraně Vašich osobních údajů

Základní kontakty

Správce osobních údajů: NARVA BEL/ČR s. r. o., IČO: 48293814, se sídlem Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí (dále také jako „prodávající“)

Kontaktní údaje na správce:

adresa: NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

e-mail: narva@narva.cz

Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Zpracovávané osobní údaje, účely a právní tituly pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího vyplněné v objednávce (jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) či kontaktním formuláři kupujícím, a to za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy na základě právního titulu plnění smlouvy.

V případě zřízení a vedení uživatelského účtu jsou kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávány také údaje o předchozích nákupech u prodávajícího. Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je zcela dobrovolný a odvolatelný souhlas kupujícího.

Kupující může udělit prodávajícímu souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení. Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je zcela dobrovolný a odvolatelný souhlas kupujícího.

Po uzavření kupní smlouvy je e-mailová adresa kupujícího a informace o zakoupeném zboží poskytnuta provozovateli internetového portálu Heureka.cz za účelem zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce (zpětná vazba, hodnocení e-shopu od zákazníků).

Kupující má dále možnost zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení), které bude zveřejněno v anonymní podobě. Pro zadání zákaznického hodnocení je však nutné uvedení platné e-mailové adresy. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k hodnocení kupujícího a nebude zveřejněna ani předána třetím osobám.

Používáním webových stránek prodávajícího dává kupující souhlas ke zpracování souborů cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Internetový prohlížeč kupujícího také při přístupu na webovou stránku automaticky odesílá údaje na server prodávajícího (např. datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu). Shromažďování a používání nepersonalizovaných (anonymních) údajů slouží pro vnitřní a statistické účely prodávajícího a právním titulem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem správce osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je uvedena v bodu 8 podmínek ochrany osobních údajů.

 

Příjemci a další zpracovatelé.

Osobní údaje kupujícího mohou být předány třetím osobám v případech, kdy je to nutné za účelem plnění smlouvy, realizace platby či hodnocení internetového obchodu narvaoptik.cz. Příjemci osobních údajů jsou blíže specifikováni v bodu 6 podmínek ochrany osobních údajů.

 

Práva kupujícího

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo se uplatňuje písemnou žádosti adresovanou prodávajícímu, která musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek.

Kupující má právo na opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů. Toto právo se uplatňuje písemnou žádosti adresovanou prodávajícímu, která musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek.

Kupující má právo na umožnění přenesení svých osobních údajů k jinému správci. Toto právo se uplatňuje písemnou žádosti adresovanou prodávajícímu, která musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek.

Kupující má právo podat námitku proti zpracování či stížnost k dozorovému úřadu.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Těmi jsou samozřejmě vázáni i naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují. Níže uvádíme podrobnější informace o ochraně Vašich osobních údajů. Pokud budete mít k ochraně osobních údajů ještě nějaké dotazy, je Vám ze strany společnosti NARVA BEL/ČR s.r.o. k dispozici naše zákaznické centrum na tel. 414 120 560 (Po-Pá 8.00–15.00) nebo na e-mailu narva@narva.cz.

Základní údaje o správci osobních údajů: NARVA BEL/ČR s. r. o., IČO: 48293814, se sídlem Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí (dále také jako „prodávající“).

2. Rozsah, základní účel a právní titul zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, příp. zpracování Vašeho dotazu, a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jako „osobní údaje“). Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, povinné osobní údaje (označené hvězdičkou) jsou však pro uzavření kupní smlouvy nezbytné a v případě jejich neposkytnutí nebude moci dojít k uzavření kupní smlouvy.

Další účely zpracování osobních údajů jsou popsány v bodu 7 podmínek ochrany osobních údajů.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4. Práva subjektu údajů (kupujícího)

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ke zpracování osobních údajů je Vám k dispozici naše zákaznické centrum na tel. 414 120 560 (Po-Pá 8.00–15.00) nebo na e-mailu narva@narva.cz.

4.1 Právo na přístup k osobním údajům

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete po správci osobních údajů (společnosti NARVA BEL/ČR s.r.o.) požadovat informace o tomto zpracování (zejm. které Vaše osobní údaje zpracovává), máte také právo na jednu bezplatnou kopii Vašich osobních údajů zpracovávaných společností NBB Bohemia s.r.o.

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/od­mítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

4.2 Právo na opravu osobních údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje vedeny v rámci uživatelského účtu, můžete jejich opravu provést ve svém uživatelském účtu v části „Moje údaje“.

Máte právo samozřejmě požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají. Po ověření přesnosti příslušných osobních údajů Vás o vyřízení Vaší žádosti informujeme, do té doby bude zpracování těchto osobních údajů omezeno (nebudeme s nimi nakládat jinak než jejich uložením).

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/od­mítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

4.3Právo na výmaz

Máte právo žádat o výmaz svých osobních údajů v případech, kdy máte za to, že Vaše osobní údaje již nemají být zpracovávány (zejm. v případech odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, odpadnutí účelu zpracování osobních údajů atd.).

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/od­mítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

4.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo také požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v případech, kdy máte za to, že toto zpracování probíhá v rozporu se zákonem či by mělo být na určitou dobu omezeno (např. posuzování žádosti o opravu osobních údajů), příp. máte zájem Vaše osobní údaje u nás uchovat (i v případech, kdy bychom jinak měli povinnost je vymazat) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/od­mítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

4.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. V případě vyhovění Vaší žádosti Vám, příp. pokud je to technicky možné přímo Vámi určenému jinému správci, poskytneme příslušné osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/od­mítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

4.6 Právo vznést námitku proti zpracování či podat stížnost u dozorového úřadu

V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování. Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé ustanovení GDPR (shora specifikované nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, Vás následně informuje o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

5. Povinnost kupujícího uvádět osobní údaje správně a pravdivě

Aby bylo možné řádně uzavřít kupní smlouvu, máte povinnost své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. V případě uvedení nesmyslných nebo nepravdivých údajů bude uživatelský účet ze systému vymazán a nedojde k uzavření kupní smlouvy.

6. Příjemci a další zpracovatelé osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu nikde zveřejněny ani poskytnutý třetím osobám, a to s výjimkou níže uvedených situací.

6.1 Příjemci osobních údajů – předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude nutné ke splnění smlouvy, pověříme i jiné společnosti nebo jednotlivce plněním úkolů pro společnost NBB Bohemia s.r.o. Příkladem může být pověření přepravních společností, kdy spolupracujeme například s:

  • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice 25101 Říčany, IČO: 251 94 798,

  • Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983,

  • TOPTRANS EU, a.s., Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 36703923.

 

6.2 Příjemci osobních údajů – předání za účelem realizace platby

Pokud jste se pro provedení nákupu přihlásil jako zaregistrovaný zákazník (tj. přihlášení do uživatelského účtu) a budete platit on-line platební kartou, máte možnost uložit tento způsob platby i pro další nákupy (Aktivace služby „Expresní platba“) a tak urychlit své budoucí nákupy. Poskytovatel platebních služeb uloží v tomto případě údaje o Vámi zvolené platební kartě pro budoucí platby, takže nemusíte při dalším nákupu znovu zadávat číslo a typ karty, kód CVV2/CVC2 a platnost karty ani nebudete platbu kartou potvrzovat zadáním SMS od vaší banky (deaktivace 3D Secure).

Službu Expresní platba můžete ve svém uživatelském účtu kdykoliv zrušit nebo změnit v části „Moje údaje“.

6.3 Předání pro účely hodnocení internetového obchodu narvaoptik.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

6. 4 Další příjemci osobních údajů

V případech porušení uzavřené kupní smlouvy či vzniklých sporů z uzavřené kupní smlouvy můžeme zpracovávané osobní údaje poskytnout osobě (zejm. advokátní kanceláři) pověřené řešením příslušného sporu.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty i auditorovi a bance za účelem řádného poskytování účetních a bankovních služeb naší společnosti, kdy Vaše osobní údaje budou adekvátně chráněny a nebudou dále nijak zpracovány.

Osobní údaje zákazníků jsme povinni poskytnou příslušným osobám také v případě, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon či nařízení příslušných orgánů veřejné moci (např. z důvodu trestního stíhání).

7. Další účely zpracování osobních údajů

7.1 Uživatelský účet

V případě udělení Vašeho souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů pro účel vedení uživatelského účtu budou Vámi poskytnuté osobní údaje trvale uloženy v zákaznické databázi prodávajícího. Kromě uvedených osobních údajů bude v rámci tohoto uživatelského účtu vedena i historie objednávek a vystavených faktur a dobropisů. Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je souhlas udělený Vámi jako kupujícím registrací či přihlášením se na našich webových stránkách. Tento souhlas je zcela dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Lze kdykoli odvolat, a to zrušením uživatelského účtu či písemným oznámením odvolání souhlasu k vedení uživatelského účtu poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz. Po odvolání souhlasu bude uživatelský účet bez zbytečného odkladu vymazán.

V případě uzavření rámcové smlouvy s naší společností bude uživatelský účet veden po celou dobu trvání této smlouvy na základě právního titulu plnění smlouvy.

V rámci uživatelského účtu se můžete zúčastnit bonusového programu pro naše zákazníky, který spočívá v získávání slevy na zboží v podobě bonusových bodů.

7.2 Zasílání informací a obchodních sdělení

Zaškrtnutím příslušného políčka v objednávce můžete udělit prodávajícímu (společnosti NARVA BEL/ČR s.r.o.) souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení. Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je Váš souhlas udělený výše uvedeným způsobem. Tento souhlas je zcela dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Lze kdykoli odvolat, a to písemným oznámením odvolání souhlasu prodávajícímu (poštou na adresu NARVA BEL/ČR s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu narva@narva.cz) či prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v rozesílce a slouží k tomuto účelu. Po odvolání Vašeho souhlasu k zasílání informací a obchodních sdělení nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu již dále zpracovávány.

7.3 Cookies a další údaje sloužící pro vnitřní a statistické účely správce

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače a které slouží k tomu, aby byla prezentace na internetu celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry. Můžete zabránit instalaci cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (např. spuštěním funkcionality anonymního prohlížení).

Naše online prezentace používá takové cookies. Cookies ukládají zejména Vámi zvolené nastavení jako je například Vámi zvolená nejbližší prodejna NARVA BEL/ČR s.r.o., právě aktivní uživatelský účet, nákupní košík nebo nákupní seznam. Dále využíváme cookies ke statistickým účelům. Upozorňujeme Vás na to, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebudete případně moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Váš internetový prohlížeč také při přístupu na naši webovou stránku automaticky odesílá údaje na náš server (např. datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu). Shromažďování a používání nepersonalizovaných (anonymních) údajů slouží pro naše vnitřní a statistické účely (viz bod 9.2 podmínek ochrany osobních údajů).

7.4 Zákaznické hodnocení

Společnost NBB Bohemia s.r.o. Vám nabízí možnost zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení). Vaše zákaznické hodnocení bude zveřejněno anonymně. Pro zadání zákaznického hodnocení je však nutné, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k Vašemu hodnocení a jejím vyplněním dáváte k tomuto jejímu použití souhlas. Vámi zadaná e-mailová adresa nebude zveřejněna ani předána třetím osobám.

8. Doba zpracování osobních údajů

8.1 Doba zpracování osobních údajů – účel realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy

Osobní údaje budou pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, tj. do dokončení realizace smlouvy, kdy tato doba zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do jeho zaplacení a uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vad, prodloužený o 1 rok (příp. po dobu vedení sporu). Dále budou Vaše osobní údaje pouze uloženy s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty po zákonem stanovenou dobu (po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo). Po uplynutí této lhůty budou vymazány. To neplatí, pokud jste udělili výslovný souhlas s dalším používání svých osobních údajů (např. vedení uživatelského úč­tu).

Uvedenými lhůtami nejsou dotčeny jiné zákonné povinnosti společnosti uchovávat příslušné dokumenty např. v rámci řádného vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s tím související provázanosti účetních dokladů a záznamů (povinnost uchovávat účetní závěrky a výroční zprávy apod.). V případě zahájení kontroly či řízení ze strany orgánu veřejné moci je společnost povinna příslušné dokumenty uchovávat také po dobu této kontroly či tohoto řízení.

8.2 Doba zpracování osobních údajů – účel vedení uživatelského účtu a zasílání informací a obchodních sdělení

V případě zřízení uživatelského účtu kupujícím či udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení budou Vaše osobní údaje zpracovávány až do případného odvolání Vašeho souhlasu.

9. Další informace

9.1 Sociální pluginy

Abychom ochránili Vaše soukromí při návštěvě našich webových stránek, zakomponovali jsme do nich pouze grafické odkazy na poskytovatele sociálních sítí (např.www.face­book.com). Tím nemá Váš prohlížeč možnost vytvořit přímé spojení se serverem poskytovatelů sociálních sítí. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy stránek, na které pouze odkazuje.

9.2 Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Webtrends Inc. s produktem „Webtrends Analytics“, společnosti Optimizely Inc. s produktem „Optimizely“, a společnosti Google Inc. s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.

Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my, ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá následující analytické služby:

  • Google,

  • Google Adwords Conversion Tracking používá cookies,

které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu.

Užíváním této webové stránky souhlasíte s tím, aby společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracovávala výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

9.3 Co dělá společnost NARVA BEL/ČR s.r.o. pro bezpečnost Vašich osobních údajů? 

Naše webová stránka a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší webové stránky.

V případě transferu osobních údajů používáme metodu šifrování. Přenos šifrovaných dat poznáte podle zobrazení uzavřeného symbolu, například klíče nebo zámku, v adresním řádku svého prohlížeče.

V případě platby kreditní kartou se dotazem na bezpečností kód karty v rámci procesu objednávky používá další bezpečnostní prvek, a to 3–D-Secure Code.

Máte další otázky?

Pro všechny dotazy a poskytnutí informací k Vašim údajům nebo k ochraně osobních údajů ze strany společnosti NARVA BEL/ČR s.r.o., je Vám k dispozici naše zákaznické centrum na tel. 414 120 560 (Po-Pá 8.00–15.00) nebo na e-mailu narva@narva.cz.